IPBUF / 产品定价
价格 查询点数 赠送点数
30 RMB 30000 -
50 RMB 50000 400
100 RMB 100000 1000
200 RMB 200000 5000
500 RMB 500000 15000
800 RMB 800000 40000
1000 RMB 1000000 50000
每次充值越多赠送越多,不累计

每10秒限制查询3次

计费:每次查询显示20条扣除40点数

命中缓存不扣查询点数